جدول وزن مخصوص ورق گالوانیزه
 ردیف طول
بر حسب میلیمتر
عرض
بر حسب میلیمتر
 ضخامت ورق (ضخامت ورق پایه +پوشش روی)
بر حسب میلیمتر
 وزن
بر حسب گرم
 1 2000 1000 0.3 4716
 2  2000  1000 0.46288 
 3  2000  1000 0.5 7860
 4  2000  10000.6 9432 
 5  2000  10000.7 11000
 6  2000  1000 0.812576 
 7  2000  1000 0.9 14148
 8  2000  1000 1 15720
 9  2000  10001.25  19650
 10  2000  1000 1.5 23580
 11  2000  1000 2 31440
 12 2500 12500.3  7369